بابا طاهر

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396
19:20
سینانصیری


#گل-سرخم چرا پژمرده حالی ؟
بيا قسمت كنيم دردی كه داری


بيا قسمت كنيم ، بيشش به #من ده
كه #تو كوچك دلی ، طاقت نداری


#بابا_طاهر